Contact Us


Contact Us

Contact Us

The 1st Optical Communication Company in Korea - WOORIRO Co., Ltd​

Contact Point​

 • Main Number
 • +82-62-602-8100
 • wooriro@wooriro.com
 • Inquiry about Products
 • +82-62-602-8202
 • support@wooriro.com
 • Inquiry about IR
 • +82-62-602-8186
 • keunhwan@wooriro.com
 • Inquiry about Recruit
 • +82-62-602-8283
 • ahm7796@wooriro.com

그누보드5
Address : 102-22, Pyeongdongsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, 62453, Republic of Korea / E-mail : wooriro@wooriro.com / Tel : +82-62-602-8100 / Fax : +82-62-602-8114
COPYRIGHT © WOORIRO ALL RIGHT RESERVED.